Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2023 року

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти

А46227 373.2./3

А43

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 210 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів.

Автори статей досліджують проблеми психолого-педагогічного супроводу освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану; надання психологічної підтримки дошкільникам та молодшим школярам в умовах війни; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; психолого-педагогічних умов забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; дидактико-методичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в початковій та дошкільній освіті; наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах воєнного стану та мирний час.


Актуальні питання корекційної освіти

П1124-20(2022) 376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. Вип. 20 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. М. К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 164 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений з 27.09.2021 до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.


Виконання та захист курсових і дипломних робіт студентами спеціальності 016

А46219 378.147

В 43

Виконання та захист курсових і дипломних робіт студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта : навч.-метод. посіб. / [кол. авторів; за заг. ред. С. А. Михальської]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – 120 с.

У навчально-методичному посібнику подані методичні рекомендації щодо організації науково-дослідної роботи студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта при написанні курсових і дипломних робіт. Завданням посібника є надання майбутнім корекційним педагогам організаційної та методичної допомоги у виконанні курсових і дипломних робіт з освітніх компонентів професійної підготовки.


Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-27(2022) 796.01

В53

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид. Вип. 27 : Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / ред. Г. А. Єдинак; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. – 48 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі.

Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-28(1)(2023) 796.01

В53

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид. Вип. 28 (1): Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / ред. Г. А. Єдинак; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Панькова А. С., 2023. – 70 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі.


В оточенні психопатів, або Як уникнути маніпуляцій з боку інших

Б51955 159.9

Е 71

Еріксон Томас. В оточенні психопатів, або Як уникнути маніпуляцій з боку інших / Т. Еріксон ; пер. зі швед. М. Яковлева. – Харків : Фоліо, 2019. – 250 с.

Шведський журналіст і письменник, психолог із соціальних комунікацій Томас Еріксон (нар. 1965) став усесвітньо відомим після виходу книги «В оточенні ідіотів». Автор винайшов свою модель поділу людей на психологічні типи, на чотири кольори за логікою поведінки і темпераментом. Проте є люди, яких не можна віднести до жодного типу. Йдеться про психопатів, з якими потрібно поводитися вкрай обережно. Нова книга Томаса Еріксона дає відповіді на питання: що твориться в голові психопата і чим він відрізняється від інших людей; як «вирахувати» психопата; як захиститися від його маніпуляцій? Звичайно, не кожен психопат є божевільним серійним убивцею. Але більшість з них – серед нас: у вашому районі, на роботі або навіть у вашій родині. Настав час раз і назавжди дізнатися, як вони маніпулюють вами, – поки не стало надто пізно!


Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П705-28 (2022) 37.011.3

З-41

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. пр. Вип. 28. Серія педагогічна : Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти / гол. ред. П. С. Атаманчук; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2022. – 158 с.

Матеріали збірника є відображенням результатів наукових досліджень авторів та набутого ними досвіду з формування природничо-математичної компетентності та світогляду майбутнього фахівця-педагога в умовах STEM-освіти. Змістові викладки у збірнику стосуються: основних ліній розвитку та модернізації природничо-математичної освіти (STEM-освіти); мультидисциплінарності та інноваційної розбудови сучасної природничо-наукової освіти; поєднання знаннєвих і цифрових технологій в забезпеченні якісного навчання фахівця фізико-технологічного профілю; розробки та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій в природничо-науковій освіті.

Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівників системи загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться розвитком та розбудовою сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти.


Методика проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з порушеннями пізнавальної діяльності

А46217 376

М 64

Миронова Світлана. Методика проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з порушеннями пізнавальної діяльності : навч. посіб. / С. П. Миронова, М. Г. Буйняк, О. В. Гаяш. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – 172 с.

У навчальному посібнику висвітлено зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, які мають труднощі в різних сферах діяльності; розкрито питання диференційного підходу до методики проведення корекційно-розвиткових занять; описано організаційні, змістові та методичні аспекти ранньої корекційно-розвиткової допомоги.


Підготовка вчителя початкових класів до реалізації іншомовної освітньої галузі в Новій українській школі

А46226 378.147

П32

Підготовка вчителя початкових класів до реалізації іншомовної освітньої галузі в Новій українській школі : навч.-метод. посіб. / Н. Мєлєкєсцева, Н. Гудима, Т. Олинець. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2023. – 140 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до реалізації змісту іншомовної освіти в Новій українській школі. Охарактеризовано особливості компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов відповідно до типових освітніх програм початкової школи, подано методичні вказівки до аналізу й проведення уроків англійської мови та організації позакласної роботи в початкових класах. Рекомендовано здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта для підготовки до знань із навчальних дисциплін «Методика навчання іноземної мови в початковій школі», «Шкільний курс англійської мови в початковій школі», а також під час проходження навчальної та виробничої педагогічних практик з англійської мови в початковій школі.


Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи

Б41567-10(2022) 94(4)

П78

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. Вип. 10. На пошану доктора історичних наук О. Б. Головка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. В. С. Степанков [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – 416 с.

У десятий випуск збірника, присвяченого 70-річчю від дня народження доктора історичних наук О. Б. Головка, увійшли статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону. Рекомендовано для науковців, викладачів ЗВО, студентів та всіх, хто цікавиться історією ЦСЄ.


Рамський Андрій. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Б51917 512.64

Р21

Рамський Андрій. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : курс лекцій для студентів ІТ-спеціальностей : навч. посіб. / А. Рамський, Н. Ярецька, О. Поплавська. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 269 с.

У посібнику подано навчальний матеріал дисципліни, умовно розділений на 17 лекцій. Кожна тема має приклади розв’язку типових задач з використанням прикладних програм Maple та MS Excel. Наприкінці тем наведені вправи для самостійного розв’язування. Видання призначене студентам ІТ-спеціальностей ЗВО усіх форм навчання, а також для осіб, які бажають поглибити свої знання з лінійної алгебри та аналітичної геометрії.


Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи

А45794-7 373.2

С91

Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. наук. пр. Вип. 7 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, пед. ф-т ; редкол. : Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 92 с.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.


Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи

А45794-8 373.2

С91

Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. наук. пр. Вип. 8 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, пед. ф-т ; редкол. : Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2023. – 164 с.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.


Теоретико-методичні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми

А45285(2022) 378.147

Т34

Теоретико-методичні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези другої Всеукр. науково-практ. конф. 2 грудня 2022 р., м. Кам’янець-Подільський / [ред. кол. : В. А. Дубінський, О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2023. – 95 с.

Збірник тез другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася 2 грудня 2023 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, містить тексти доповідей і повідомлень про теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства, їхній досвід і проблеми. Розрахований на науковців, освітян й усіх тих, хто причетний до підготовки й діяльності вчителів правознавства.


Україна. Закони. Закон України «Про Національну поліцію»

А46216 351.741(477)

У45

Україна. Закони. Закон України «Про Національну поліцію» : чинне законодавство станом на 1 травня 2023 року : офіц. текст. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2023. – 88 с.

У виданні представлений Закон України «Про Національну поліцію» станом на 1 травня 2023 року із змінами та доповненнями.


А ми тую червону калину підіймемо…

Б51919 821.161.2

Х65

Хмель Оксана. А ми тую червону калину підіймемо… Хрестоматія для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти / О. Хмель. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2022. – 296 с.

Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу за вибором «Наша славна Україна». В ньому поданий матеріал, що розповідає про минуле й сьогодення нашої країни, її природу, сім’ю, традиції та культуру українського народу. Хрестоматія є додатком для позакласного та літературного читання. Для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів, педагогів, батьків, усіх, хто цікавиться питанням виховання, навчання та розвитку дітей. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com