Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділугрудень 2020 року

Актуальні питання корекційної освіти

П1124-16(1)2020

376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 16 : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; гол. ред. М. К. Шеремет. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2020.

Т. 1. – 314 с.

Т. 2. – 330 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.


Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій

В6085

330.34(477)

Е45

Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій : дослідження / Центр Разумкова ; наук. ред. Ю. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2020. – 276 с.

Проєкт спрямований на дослідження і формування суспільно-політичних та соціально-економічних засад нової економічної політики в умовах загострення глобальної конкуренції.


Як Україна втрачала Донбас

А44742

323.22(477.61/.62)

К14

Казанський Д. Як Україна втрачала Донбас : нариси / Д. Казанський, М. Воротинцева. – Київ : Чорна гора, 2020. – 326 с.

«Як Україна втрачала Донбас» – новітня історія двох областей України: Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття.


Механізми забезпечення участі молоді в публічному управлінні в контексті євроінтеграції України

А44752

351(477)

К41

Кіндрат Л. Р. Механізми забезпечення участі молоді в публічному управлінні в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.; 25.00.02 – механізми держ. упр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2020. – 20 с.

Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванню механізмів забезпечення участі молоді в публічному управлінні та розробці практичних рекомендацій із визначення пріоритетних напрямів та шляхів їх удосконалення в контексті євроінтеграції України.


Голодомор у рабстві

А44755

821.161.2

К41

Кінзерська Т. П. Голодомор у рабстві : п`єса. – Київ : Укр. пріоритет, 2020. – 56 с.

П`єса є інсценізацією біографічно-художньої повісті Павла Наніїва «Лозинова труна» про трагічні події в Україні 1920 – 1930 рр.


На рідних землях, або Пообіч океану

А44751

323.2(477)

Л72

Лозинський А. На рідних землях, або Пообіч океану : нотатки для роздумів і дискусій. – Харків : Володимир Науменко, 2020. – 232 с.

Книжка містить відгуки автора на події 2018 – 2019 років в Україні та світі, враження від подорожей землею батьків, від зустрічей з українськими громадами Придністров`я та Білорусі. Чільне місце у виданні займає розділ, присвячений минулорічним президентським та парламентським виборам в Україні. Аскольд Лозинський аналізує програми найреальніших претендентів на посаду президента, намагається визначити позицію кожного з них та курс України після зміни влади.


Українська Голгофа

Б51027-18

94(477.84)

М58

Мизак Н. Українська Голгофа. Чортківський розстріл 1942 року : спогади. Кн. 18. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – 220 с.

«Українська Голгофа. Чортківський розстріл 1942 року» – вісімнадцята книга додатка до серії «За тебе, свята Україно», у якій досліджуються обставини розстрілу німецьким гестапо 56-ти патріотів України на полі Чортків – Стара Ягільниця 27 листопада 1942 року.

Характеризуються причини переслідування нацистами членів Організації Українських Націоналістів, жорстокого поводження з ними у тюрмах Коломиї і Чорткова, висвітлюються життєписи приречених на смерть, спогади про них. Розповідається про довголітній пошук місця розстрілу борців за волю України, їх ексгумацію та перепоховання тлінних останків героїв на Меморіалі Слави цвинтаря м. Чортків. У книзі розвінчуються сучасні фальсифікації ідеологів «русского міра» про співпрацю оунівців з німецьким нацизмом.


Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу

А44747

343.36(477)

Н23

Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу : монографія / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. – Хмельницький : ХУУП, 2020. – 180 с.

Монографія присвячена аналізу кримінально-правової характеристики невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. Досліджено також інші, крім кримінальних кодексів, джерела кримінального законодавства європейських держав.


Сучасні стратегії надання соціальних послуг

А44743

364(477)

О-60

Опалюк Т. Л. Сучасні стратегії надання соціальних послуг : навчально-метод. посіб. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 118 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали з теоретико-технологічних основ надання соціальних послуг загалом, в структурі діяльності сучасного соціального працівника зокрема. Акцентується увага на сучасних стратегічних напрямках та інноваційних тенденціях розвитку системи соціального забезпечення населення. Теоретичні матеріали опрацьовуються в рамках практичного блоку через вирішення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань, орієнтуючись на реальну практику професійної діяльності сучасного соціального працівника.


Проблеми сучасної психології = Problems of modern Psychology

П1048-50(2020)

159.9

П78

Проблеми сучасної психології = Problems of modern Psychology: зб. наук. праць. Вип. 50 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 376 с.

У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.


Фахова підготовка майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти: теорія і практика

А44748

378: 159.9

С38

Синишина В. Фахова підготовка майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти: теорія і практика : монографія / М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький : Мельник А. А., 2020. – 304 с.

У монографії визначено прогресивні напрями інноватизації системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Науково обґрунтовано концепцію, структурно-функціональну модель, теоретичні та практичні аспекти реалізації системи професійної підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Узагальнено світові тенденції розвитку системи вищої психологічної освіти. Визначено специфічні особливості, методологічні підходи і принципи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Уточнено структуру і дескриптори професійної компетентності майбутніх практичних психологів як результату фахової підготовки.


Цифрова економіка : тренди, ризики та соціальні детермінанти

Б51031

330.34(477)

Ц75

Цифрова економіка : тренди, ризики та соціальні детермінанти : дослідження / Центр Разумкова ; кер. проєкту О. Пищуліна. – Київ : Заповіт, 2020. – 274 с.

У дослідженні представлено результати аналізу головних детермінантів та підстави розвитку цифрової економіки в Україні та світі. Досліджено готовність України до запровадження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Проаналізовано потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі.


Код мови. Розмови до Бога

А44750

003.349

Я73

Яр Р. Код мови. Розмови до Бога : збірник. – Київ : Стебеляк О. М., 2020. – 270 с.

Мова – це надзвичайно складний механізм поєднання букв у слова і слів у вислови з подальшою трансформацією у тексти. Але в основі, все одно, залишаються окремі букви та їхнє найпростіше поєднання. Сучасній людині, яка живе в матеріалізованому світі, важко зрозуміти їхнє значення, оскільки вони несуть не явище, а сутність. Але, зрозумівши їх, поряд із нею відкривається інший, енергетичний, духовний світ як вищий рівень свідомості і гармонії в собі, у суспільстві, у просторі.


Ватага веселих волоцюг

В6083

821.161.2

Б32

Бачинський А. Ватага веселих волоцюг : повість у 4 ч. / Укр. культур. фонд. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – (Книга Брайлем) (Книга, що долає бар`єри).

Ч. 1. – 74 с.

Ч. 2. – 73 с.

Ч. 3. – 93 с.

Ч. 4. – 63 с.

Повість для підлітків оповідає про пригоди трьох друзів, яких називають Ватагою Веселих Волоцюг. Віт, Влад і їхня подружка Васька вирушають у небезпечну вилазку підземеллями Львова, аби на власні очі побачити підземну річку, але навіть собі не уявляють, до яких карколомних наслідків це призведе. Чи зможуть друзі відшукати містичну угоду з дияволом та допомогти таємничому незнайомцю з підземелля? Про це і не тільки читачі довідаються, прочитавши цю захопливу книжку.


Ліга непарних шкарпеток

В6076

821.161.2

В25

Вдовиченко Г. Ліга непарних шкарпеток : проза / Укр. культ. фонд. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 68 с. – (Книга Брайлем) (Книга, що долає бар`єри).

Хто завгодно може визнавати себе нещасною невдахою – тільки не шкарпетки, які загубили свою пару. Їхнє місце на смітнику? Ні! У вирі подій. Розпаровані й непотрібні, вони об`єднаються у Лігу непарних шкарпеток. Вони наповнять своє життя сенсом та радістю, тому що кожна шкарпетка є особливою і неповторною.


Ліза та її сни

В6077

821.161.2

М19

Малкович І. А. Ліза та її сни : казка / худож. Є. Гапчинська ; Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020. – 31 с. – (Книга Брайлем) (Книга, що долає бар`єри).

Казково-пізнавальна історія про дівчинку, яка завдяки крилам, що їх винайшов Леонардо да Вінчі, побувала в майстернях найяскравіших постатей світового малярства – від Ботічеллі до Далі.


Торкнутися слова. Це можливо!

В6078

821.161.2

Т60

Торкнутися слова. Це можливо! : інклюз. кн. поезії : у 2 кн. / Укр. культ. фонд ; кер. проєкту П. Поліщук ; ред. І. Самчук. – Рівне ; Київ : О. Зень, 2020. + флеш-накопичувач. – (Книга Брайлем) (Інклюзивне видання поезії).

Кн. 1. – 160 с.

Кн. 2. – 148 с.

В книзі представлено авторів України, які мають інвалідність різних нозологій, з метою поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва.


Кохання, як воно є

В6086

821.161.2

Т65

Травнева С. (Єлісеєва С. М.). Кохання, як воно є : літ.-музич. композиція / упоряд. І. Дєдова ; Укр. культур. фонд, Барська міськрада. – Бар : [б. в.], 2020. – 62 с. – (Книга Брайлем).

Літературно-музичну композицію за творами поетеси Світлани Травневої «Кохання, як воно є…» створено в рамках проєкту «Театр Рівності», що був реалізований у 2020 році Барською міською радою та Барським міським художнім аматорським театром за підтримки Українського культурного фонду. Головна мета проєкту – включити до культурного процесу людей з порушенням зору засобами театрального мистецтва та підвищити у суспільстві рівень толерантності до людей з інвалідністю. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com