Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2022 року

П1124-18( 2021) 376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. М. К. Шеремет. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 188 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних і закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.


А42825(2021) 373.2

В42

Від творчого педагога до творчої дитини : гармонія партнерської взаємодії : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (приуроч. 140-річчю від дня народж. І. Огієнка) / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; відп. секр. Н. Г. Каньоса. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 370 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.


П1039-23(2021) 796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. – Вип. 23 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2021. – 80 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов`язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров`я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


П1039-24(2022) 796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. – Вип. 24 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2022. – 54 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов`язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров`я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


В6361 821.161.2.09

З-81

Золочевська Н. В. Українська література. Сучасна підготовка до ЗНО : зошит-інтенсив / Н. В. Золочевська. – 2-ге вид., змін. і доп. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2022. – 288 с. : табл.

Зошит-інтенсив призначений для якісного повторення навчального матеріалу з української літератури, формування умінь створення власного висловлення (есе). У посібнику подано теоретичний матеріал, завдання різного типу, тематичні та узагальнюючі тести. Його зміст відповідає програмі ЗНО.


В6359 33

К20

Капіруліна С. Л. Подорож у світ економіки. 6 клас : посібник / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2021. – 104 с. : іл.

Посібник складений за навчальною програмою «Початки економіки» (автор Ю.В. Бицюра), що розрахована на вивчення предмета «Економіка» учнями 5-7 класів, тобто впродовж трьох років. Навчальний посібник «Подорож у світ економіки» містить розробки 35 уроків із курсу «Подорож у світ економіки», практичні роботи, тестові завдання, перелік сайтів для перегляду. Наприкінці навчального посібника є заліковка, де вчитель зможе оцінити знання учня на кожному заліку і виставити підсумкову оцінку.


Б51676 741.5

М18

MalKoNi. Супергерой в кожному з нас : комікси / MalKoNi ; худож. Б. Маслюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2022. – 32 с.

Діти засмучені: «Ми чуємо, що таланти є у всіх. Але як це помітити та зрозуміти?». Розумний хлопець ЮнГен доводить друзям, що таланти має кожний. ЮнГен допомагає знайти, цінувати та застосовувати свої таланти! ЮнГену заважає недовірливий Тод, який прагне бути лідером. Герої долають різні перешкоди та підступні наміри Тода. Насамкінець всі веселі, щасливі й вірять у власні таланти. ЮнГен ділиться секретами Мудрого Філіна і передає знання друзям протягом всієї серії коміксів.


А45804 378.1

Н31

Наскрізна програма практики ОП Спеціальна освіта (Логопедія) ступенів вищої освіти бакалавр і магістр : навч.-метод. посіб. / О. В. Гаврилов, Н. С. Гаврилова, О. П. Глоба [та ін.] ; за ред. О. В. Гаврилова. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 196 с.

Практика є невід`ємною складовою підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до галузевих стандартів. У навчально-методичному посібнику розкрита мета – закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю 016 Спеціальна освіта спеціалізацією 016.01 Логопедія ОП Спеціальна освіта (Логопедія). Також показані види і тривалість практик, охарактеризовані зміст практики на кожному етапі навчання. Зроблена характеристика нормативних документів, необхідних майбутньому вчителю-логопеду, висвітлено порядок проходження практики, вказані основні матеріали, необхідні для її захисту після закінчення.


А30442-18(2021) 001(477)

О-36

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. / відп. ред. В. П. Атаманчук, гол. ред. Л. М. Марчук; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук.-дослід. центр огієнкознавства. – Кам`янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 18 : Серія: філологічна. – 2021. – 204 с.

Матеріали збірника репрезентують унікальний феномен державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проєкцій на сучасний освітній простір. Окремо висвітлені питання регіональних досліджень розвитку літературного процесу на Поділлі у синхронії та діахронії.


Б41567-9(2021) 94(4)

П78

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. праць. Вип. 9. На пошану члена-кореспондента НАН України С. В. Віднянського / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. В. С. Степанков [та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 340 с.

У дев`ятий випуск збірника, присвячений 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України С. В. Віднянського, увійшли статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону.


А45799 94(477+ 438)

С71

Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України : монографія / В. Балюк, М. Дорошко, В. Парух [та ін.] ; наук. ред. В. Балюк [та ін.]. – Київ : Ніка-Центр ; Люблін : УМКС, 2021. – 424 с.

У колективній монографії польських і українських науковців досліджуються витоки, становлення й еволюція українсько-польського стратегічного партнерства. Започатковані підписаною в квітні 1920 року лідерами двох держав Юзефом Пілсудським і Симоном Петлюрою Варшавською угодою союзницькі міждержавні відносини Польщі й України отримали новий імпульс після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Автори монографії переконані, що критичний погляд дослідників на сучасний стан українсько-польських відносин сприятиме вивченню важливих історичних подій політичного порядку, дозволить по-новому подивитися на дискусійні теми взаємин Польщі та України, проаналізувати усі «за» і «проти» сучасного наративу українсько-польського партнерства у ХХ – на початку ХХІ ст.


А45794-6 373.2

С91

Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Вип. 6 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, пед. ф-т ; редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 76 с.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів, учителів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.


А45806 378

Ю52

Юник І. Д. Бренд науково-педагогічного працівника вишу : монографія / І. Д. Юник. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2022. – 608 с.

У монографії викладено результати комплексного дослідження специфіки брендингу у сфері вищої освіти. Висвітлено зміст, структуру та процесуально-інтервальні детермінанти формування бренду науково-педагогічного працівника вишу. Запропоновано експериментально перевірені алгоритми його формування в умовах сучасного ринку надання освітньо-наукових послуг. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com