Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділувересень 2022 року

Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства

А45826

111.3

Б 20

Балл Г. О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства : посібник / Г. О. Балл. – [Б. м.] : ППД "СКД", 2017. – 200 с.

У книзі Г. О. Балл розвиває і конкретизує ідею раціогуманістичного світогляду. Ця ідея втілена ним у системі принципів, яких мають дотримуватися у соціальній поведінці ті, хто поділяє ідеали раціогуманізму. Показано застосування цих принципів для розв`язання низки проблем у галузі теоретичної та прикладної психології, зокрема у вдосконаленні термінологічного апарату людинознавства і в розробці інтегративно-особистісного підходу. Книга розрахована на фахівців гуманітарних дисциплін, вона також буде корисна студентам і всім, хто цікавиться перспективами поглиблення і вдосконалення людинознавства.


Робітничий рух і національне питання в Україні

Б51683

94(477)

Б 77

Бойцун М. Робітничий рух і національне питання в Україні: 1880 – 1918 : дослідження / пер. з англ. Лесі Бідочко та Максима Казакова. – Київ : Маслаков : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні, 2020. – 580 с.

У своєму дослідженні британський історик українського походження Марко Бойцун звертається до теми революційних суспільних перетворень у Наддніпрянській Україні на межі XIX-ХХ ст. – індустріалізації, урбанізації, націєтворення та власне політичної революції. Автор аналізує дискусії про значення національного питання для соціалістичної революції, що вирували серед лівих партій, та реконструює ланцюжок подій, який призвів до розгортання громадянської війни між учорашніми союзниками за «революційною демократією». Книжка розрахована на вчених-істориків, педагогів, студентів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією Української революції.


Українці в Канаді

Б51688

314.151(71)(=161.2)

Д 43

Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918 – 1939 рр. : дослідження / О. Дзира ; ред. Т. Д. Антонюк ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : 2020. – 260 с.

У книзі досліджується суспільно-політичне становище українців Канади в міжвоєнний період, їхня участь у політичному та громадському житті та впливи на них політики Канади. Розкрито причини другої хвилі імміграції українців до Північної Америки, а також її характер, склад, умови переїзду. Показано залежність імміграційних процесів від законодавства Канади, еміграційної політики Польщі, Румунії, Чехословаччини, СРСР, діяльності мореплавних компаній та допомогових товариств. Виявлено цілі створення українських громадських організацій та освітніх закладів, охарактеризовано напрями та результати їх діяльності. Обґрунтовано вплив українських громадських об`єднань на консолідацію діаспори, збереження національної самобутності та запобігання асиміляційним тенденціям. Досліджено роль українців у політичному житті країни. Показано ставлення владних кіл та громадськості Канади до діяльності українців. Видання розраховане на викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією зарубіжного українства.


З любов

А45827

929

З-86

Зорівчак Р. П. З любов`ю до науки та життя : збірка / Р. П. Зорівчак ; упорядкув., вступ. ст. і прим. Т. В. Шмігер ; Наук. тов-во ім. Шевченка, Коміс. всесвіт. літ. та міжкультур. комунікації ім. М. Лукаша. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. – 219 с.

Збірка містить матеріали про життя і творчість українського словесника, науковця й педагога – Роксолани Зорівчак. Її статті, інтерв`ю та спогади про неї розкривають умови, у яких сформувалася особистість українського інтелігента-державника. Розраховано на широке коло читачів – перекладознавців, перекладачів, культурологів, критиків, вчителів-словесників і книгознавців.


Документи і матеріали

В1858-Ч.1(1961-1965)

001.32(477)

І-90

Історія Національної академії наук України. 1961 – 1965 : Ч. 1. Документи і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т архівознавства ; гол. ред. О. С. Онищенко та ін. ; упоряд. : Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька та ін. – Київ : [б. в.], 2020 – 944 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Дана книга продовжує видання документів та матеріалів з історії Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, що характеризують науково-дослідну діяльність АН УРСР упродовж 1961 – 1965 рр. Видання розраховане на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів закладів вищої освіти та студентів.


Національна бібліотека

Б51331

027.5(477)

Н 35

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 – 2018) : [монографія] / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ : [б. в.], 2019. – 344 с.


Рукописна та книжкова спадщина

П876-27(2021)

025.1

Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 27 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; редкол. Л. І. Буряк та ін. – Київ : [б. в.], 2021. – 388 с.

Збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів», розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Українська біографістика

П965-21(2021)

016:929(477)

У-45

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 21 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, НАН України ; редкол. М. Г. Палієнко (гол. ред.) та ін. – Київ : [б. в.], 2021. – 372 с.

Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень присвячений проблемам теорії і методології сучасної біографіки, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури. Центральне місце в ньому належить рубриці, присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі Українки. У статтях відомих вітчизняних учених – філологів, істориків, культурологів – зроблено спробу сучасного прочитання багатьох контекстів біографічного світу великої дочки українського народу.


Українська незалежність

А45823

325.83(477.43)

У45

Українська незалежність : 30 років поступу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18 серп. 2021 р.) / Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол. : С. В. Гамалій, В. О. Лабазюк, Л. В. Баженов та ін. ; відп. ред. В. Р. Адамський. – Житомир : Бук-Друк, 2021. – 560 с.

У збірнику публікуються доповіді та повідомлення з дослідження різних аспектів боротьби за свободу та державність, а також розвитку Поділля-Хмельниччини за роки незалежності України 1991 – 2021 років. Для науковців, краєзнавців, освітян, широкого загалу читачів і всіх тих, хто цікавиться здобутками і перспективами подальшого розвитку нашого життя в умовах державної незалежності України.


До питання усвідомлення української ідентичності

А45821

159.92(=161.2)

До питання усвідомлення української ідентичності: нотатки небайдужого : нарис / П. І. Червяк. – Київ : Фенікс, 2020. – 52 с.

Книга містить аналіз передумов щодо усвідомлення української ідентичності. Досліджені групи населення України відповідно до самоідентифікації та відношення до української державності.


До концепції українського світу

А45822

323.1(=161.2)

Ч-45

Червяк П. І. До концепції українського світу: записки пересічного українця : нарис / П. І. Червяк. – Київ : Фенікс, 2020. – 112 с.

Книга містить аналіз чинників формування українського світу, який базується на українській мові і культурі, етнічній та суспільно-політичній українській ідентичності, спільній історичній пам`яті і суспільних ідейних передумовах існування та розвитку українського суспільства через сприйняття історичного минулого і перспективного бачення майбутнього, українських за формою релігійних конфесіях.


Глибинна українська державність

А45820

342.2(477)

Ч-45

Глибинна українська державність: неупереджені нотатки, зауваження та роздуми : нарис / П. І. Червяк. – Київ : Фенікс, 2020. – 240 с. : фото. – Бібліогр. : с. 229-240.

Книга містить аналіз чинників формування української глибинної державності, яка є підґрунтям державності інституціональної. Україна упродовж віків при відсутності своєї держави, перебуваючи в складі сусідніх держав та імперій, існувала у формі глибинної державності, яка ґрунтувалася на українській мові і культурі, етнічній та суспільно-політичній українській мові і культурі, етнічній та суспільно-політичній українській ідентичності, спільній історичній пам`яті і сукупних ідейних передумовах існування та розвитку українського суспільства через односпрямоване сприйняття історичного минулого і перспективного бачення майбутнього, українських за формою релігійних конфесіях, відчутті свободи. Незважаючи на те, що упродовж віків змінювалася територія України, на ній співіснували різні державні утворення та політико-державні формації, український народ зберігав та розвивав свою глибинну державність, яка при виникненні будь-яких сприятливих умов завжди трансформувалася в українську державу в різних політичних формах організації правління. Книга адресована політологам, соціологам, філософам, журналістам, законотворцям, а також усім громадянам України. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com