Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2020 року

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі

П1063-1(16) 2018 94(477+4)"1939/1945"

Г61

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис. № 1(16)2018 / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; ред. кол. О. Іванова, М. І. Гон, Ж. Ковба, В. Нахманович. – Київ : [б. в.], 2018. – 164 с.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів.

Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.

Часопис має на меті:

сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території України в порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України;

стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру (свідоцтв, спогадів тощо);

заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь у дослідницькому процесі фахівців у галузі соціології, політології, філософії та представників інших гуманітарних наук для створення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту;

здійснювати як реконструкції історичної послідовності подій, так і спроби інтерпретації причин та передумов Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних й цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.


Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі

П1063-1(17) 2019 94(477+4)"1939/1945"

Г61

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис. № 1(17)2019 / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; ред. кол. О. Іванова, М. І. Гон, Ж. Ковба, В. Нахманович. – Київ : [б. в.], 2019. – 192 с.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.

Часопис має на меті:

- сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території України в порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України;

- стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру (свідоцтв, спогадів тощо);

- заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь у дослідницькому процесі фахівців у галузі соціології, політології, філософії та представників інших гуманітарних наук для створення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту;

- здійснювати як реконструкції історичної послідовності подій, так і спроби інтерпретації причин та передумов Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних й цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.


Історія України

А44641 94(477)

К13

Каденюк О. С.Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. С. Каденюк. – Київ : Кондор, 2018. – 408 с.

У навчальному посібнику викладено події та явища з історії України від найдавніших часів до сьогодення. За структурою і змістом посібник відповідає вимогам програми з історії України для студентів вищих навчальних закладів. Цей посібник може стати у нагоді кожному, хто прагне пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу. У ньому також характеризуються закономірності та особливості політичних, соціально-економічних і національно-духовних змін в Україні нового часу на основі досягнень сучасної історичної науки.


Ренесанс європейської молоді в ранній новий час

Б50952 94(4)

Г59

Год Б. Ренесанс європейської молоді в ранній новий час : педагогічні виклики гуманістів та єзуїтів : монографія / Б. Год, Р. Басенко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – 316 с. – (Studies of Humanism Jeuits).

У монографії представлено історико-педагогічне та освітософське осмислення інтеграції ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання у теорію та практику європейської молодіжної політики католицького ордену єзуїтів у ранній Новий час. Окреслено передумови, висвітлено зміст, з`ясовано етапи, особливості, тенденції, закономірності та суперечності заснування вчителями-єзуїтами молодіжної політики у другій половині ХVI-XVII століття. Автори, долаючи антиєзуїтські суспільні міфи та стереотипи, ведуть мову про ренесанс європейської молоді як соціальний та культурний ефект успішної взаємодії ідейних опонентів – гуманістів та єзуїтів, перші з яких – закликали суспільство звернути увагу на молоде покоління, другі – на практиці стали агентами інтегрованого та системного піклування про європейську молодь.


Українська біографістика

П965-16(2018) 016:929(477)

У-45

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 16 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; гол. ред. В. І. Попик. – Київ : [б. в.], 2018. – 344 с.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.


Філософія історії

А44661 930.1

Н20

Найчук А. В. Філософія історії : навч. посіб. / А. В. Найчук, С.О. Ганаба. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 204 с.

У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу «Філософія історії», який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, список основної та додаткової літератури, плани та методичні поради до семінарських занять, завдання до підсумкового та поточного модульного контролю, словник термінів.


Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України

А44678 323(477)

Б33

Баюк М. І. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України : 25.00.05 – держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. / М. І. Баюк ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2018. – 20 с.

У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано зміст та розроблено стратегічні пріоритети удосконалення механізмів формування і реалізації політики державної безпеки гуманітарної сфери України, запропоновано автором нові поняття теорії державної безпеки гуманітарної сфери, проаналізовано та вдосконалено інформаційний, правовий, організаційний механізми формування і реалізації політики державної безпеки в гуманітарній сфері України.


Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї щодо засуджених у місцях позбавлення волі в Україні

А44682 343.85(477)

О-92

Охман О. В. Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї щодо засуджених у місцях позбавлення волі в Україні : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / О. В. Охман ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. ВС України. – Київ : [б. в.], 2015. – 20 с.

В дисертації на підставі всебічного аналізу стану досліджень у науці проблем, пов`язаних із застосуванням в Україні до засуджених у місцях позбавлення волі заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, а також отриманих емпіричних матеріалів, з`ясовано поняття та зміст зазначених заходів і засобів безпеки та визначено правові прогалини, що обумовлюють в окремих випадках неправомірні дії персоналу колоній з цих питань.


Теоретичні і методичні основи формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі

А44685 378.6: 35

Ш96

Шумовецька С. П.Теоретичні і методичні основи формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / С. П. Шумовецька ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні представлено теоретичні і методичні основи формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі. Висвітлено сутність, структуру і зміст професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників як інтегрованого системного утворення, що характеризує спосіб їхньої професійної діяльності, охоплює сукупність ціннісних орієнтацій, світоглядних знань та спеціальних компетенцій у сфері охорони кордону, визначає професійний тип мислення, поведінку у професійному середовищі, професійні моделі взаємодії і спілкування, є умовою ефективної професійної діяльності з охорони кордону.


Формування здоров`язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у процесі професійної підготовки

А44684 378: 343

Ш49

Шеремета О. П. Формування здоров`язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у процесі професійної підготовки : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. П. Шеремета ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. акад. ДПС України, 2020. – 20 с.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування здоров`язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у процесі професійної підготовки. Визначено сутність поняття «здоров`язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України», вдосконалено діагностичний апарат для з`ясування стану її сформованості завдяки використанню критеріїв (мотиваційного, когнітивного та діяльнісного), відповідних їм показників, а також характеристики рівнів (критичного, достатнього й високого).


Теоретичні і методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України

А44686 378.1: 355.2(477)

А68

Аніщенко В. О. Теоретичні і методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / В. О. Аніщенко ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні подано теоретичне й методичне обґрунтування концепції, педагогічної системи ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України та педагогічних умов, що забезпечують реалізацію цієї системи, а також результати експериментальної перевірки їх ефективності.


Освітні практики із запобігання інфодемії, або як не ізолюватися від правди

В6046 070.15

О-72

Освітні практики із запобігання інфодемії, або як не ізолюватися від правди : навч. посіб. / Акад. укр. преси ; авт. кол. О. Волошенюк, Г. Дегтярьова, М. Каліберда та ін. – Київ : Інтерньюз-Україна, 2020. – 68 с.

Посібник «Освітні практики із запобігання інфодемії, або Як не ізолюватися від правди» містить серію моделей занять із біології, громадянської освіти / історії, української мови та сценарій позакласного заходу, в які інтегрована медіаграмотність. Контент формує навички критичної оцінки медіаповідомлень, розуміння власної ролі у запобіганні інфодемії та відповідальне ставлення щодо поширення «вірусної» інформації. Посібник може бути використаний під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, післядипломної педагогічної освіти та педагогічних вищих навчальних закладів.


Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : монографія

А44657 378

Д69

Дорож І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : монографія / І. А. Дорож, А. Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 244 с.

У монографії проаналізовано поняття «світоглядна культура студента педагогічного університету». З`ясовано рівень реалізації виховного потенціалу художньо-трудової діяльності у сучасному педагогічному ЗВО. Визначені педагогічні умови виховання світоглядної культури майбутніх учителів її засобами. Підтверджено актуальність вивчення проблеми вихованості світоглядної культури у студентської молоді, що здобувають педагогічний фах і визначено критерії та показники її сформованості.


Педагогічна діяльність та організаційно-правові основи інтелектуальної власності

А44669 37

П50

Поліщук С. В.Педагогічна діяльність та організаційно-правові основи інтелектуальної власності : навч.-метод. посіб. / С. В. Поліщук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 184 с.

У посібнику подано комплекс лекцій з основ педагогіки та організаційно-правових основ інтелектуальної власності для студентів педагогічного спрямування денної та заочної форми навчання. На розгляд виносяться теми лекції під час проведення аудиторних занять з вище згаданої дисципліни. Дається перелік тем, призначених для післяурочного читання (для самостійної роботи). Звертається увага на основні пункти і питання, якими повинні оперувати студенти.


Вітчизняна педагогічна думка 20-х років XX століття: особливості, тенденції розвитку : навч. посіб.

А44668 37(477)

П50

Поліщук С. В. Вітчизняна педагогічна думка 20-х років XX століття: особливості, тенденції розвитку : навч. посіб. / С. В. Поліщук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 128 с.

У посібнику розглянуті питання протиріччя між актуальністю історико-педагогічного вивчення процесу становлення вітчизняної педагогічної думки в контексті ідей зарубіжної реформаторської педагогіки та недостатньою дослідженістю цієї проблеми в історико-педагогічній науці.


Проблеми модернізації України

Б50967-8 378(477)

П78

Проблеми модернізації України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю МАУП. Вип. 8. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики, м. Київ, МАУП, 11 квіт. 2019 р. / МАУП, Міжнар. кадрова акад. ; редкол. М. Н. Курко (голова) та ін. – Київ Персонал, 2019. – 458 с.

У пропонованому збірнику подано тези учасників науково-практичних конференцій з проблематики широкого кола аспектів процесу системної модернізації України.


Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або як сформувати позитивну мотивацію до навчання

В6045 37.015.3

Х22

Харченко Н. В. Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або як сформувати позитивну мотивацію до навчання : УЧЛ – Навчальний посібник / Н. В. Харченко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 96 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Психологи стверджують, що в процесі навчання мотивація дитини відіграє більшу роль, ніж її інтелект у 2-3 рази. Уявляєте? Без правильної, тобто позитивної, внутрішньої та зовнішньої мотивації неможливо зробити освіту дієвою та результативною. Саме від того, як ми мотивуємо дітей, залежить їхнє бажання в дорослому житті досягати успіхів, дізнаватися нове та саморозвиватися. Пропонуються прості та дієві прийоми й методи роботи для формування позитивної мотивації до навчання.


Державно-громадське управління освітою : зарубіжний досвід

А44664 351.8

Ш79

Шоробура І. М.Державно-громадське управління освітою : зарубіжний досвід : навч. посіб. / І. М. Шоробура ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Заколодний М. І., 2020. – 105 с.

В навчальному посібнику розглянуто зарубіжний досвід державно-громадського управління освітою, розкрито сутність, принципи; проаналізовано світові тенденції та особливості розвитку освіти. Вивчено досвід європейських країн, їх здобутки. Матеріал є пізнавальним для розбудови державно-громадської системи управління.


Психологія XXI століття

А42532-8(2018) 159.92

П86

Психологія XXI століття : теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. праць. Вип. 8 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий та ін. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2018. – 206 с.

У збірнику висвітлено актуальні соціально-психологічні проблеми: сучасні завдання і тенденції розвитку психології; актуальні проблеми психології особистості та індивідуальності; правова соціалізація особистості: соціально-психологічні аспекти; політичні процеси в політико-психологічному вимірі; трансформація сучасного українського суспільства: філософсько-психологічний аналіз; економічна сфера суспільства: психологічний аспект; практична психологія освіти ХХІ століття: сучасне бачення.


Психологічні умови розвитку стресостійкості жінок – державних службовців

Б50980 159.944.4

Ш37

Психологічні умови розвитку стресостійкості жінок – державних службовців : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Р. М. Шевченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2020. – 22 с.

Роботу присвячено дослідженню психологічних умов розвитку стресостійкості жінок – державних службовців. У дисертації обґрунтовано теоретичні підходи до вивчення стресостійкості та її розвитку в жінок-держслужбовців. Проаналізовано специфіку професійної діяльності державних службовців, що актуалізує доцільність розвитку їхньої стресостійкості. Теоретично аргументовано зміст, компоненти, психологічні умови розвитку стресостійкості жінок – державних службовців.


Математика

44653 51

Л79

Лось В. М.Математика : навчаємо міркувати. Розв`язування нестандартних задач : навч. посіб. / В. М. Лось, В. П. Тихієнко. – Київ : Кондор, 2019. – 310 с.

Посібник містить 121 цікаву задачу, що пропонувалися на вступних іспитах у престижних вузах і на математичних олімпіадах різних рівнів, методичні вказівки щодо пошуку розв`язків нестандартних задач, а також вправи для самостійної роботи. Задачі не тільки подано з розв`язками, а й показано як до них дійти. Це, в свою чергу, допоможе викладачам та студентам опанувати методику навчання учнів розв`язання нестандартних задач та розвитку логічного мислення. А старшокласникам та абітурієнтам – навчитись самостійно розв`язувати задачі підвищеної складності.


Лінійна алгебра та аналітична геометрія

А44646 512.64

Н54

Нерух О. Г.Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посіб. / О. Г. Нерух, Н. М. Ружицька ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Київ : Кондор, 2017. – 196 с.

Посібник містить матеріал з розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів вищих технічних учбових закладів. Матеріал відповідає як змісту, так і обсягу програми цього розділу для вказаних вузів. Новий матеріал подається послідовно, відображаючи розвиток предмета від історії виникнення поняття (з наведенням історичних дат та імен вчених, які вперше використали ці поняття) до сучасного рівня. Особливістю посібника є алгебраїчне викладення геометричних розділів, коли вивчення суто геометричних об`єктів проводиться за допомогою алгебраїчних методів та використання понять теорії лінійних просторів.


Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745)

А44628 821.111.09(410)

М47

Мелещенко О. К.Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745) : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, тести, теми рефератів / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Дніпро, 2020. – 728 с.

Навчально-методичний комплекс розглядає публіцистичну діяльність англо-ірландського журналіста та письменника кінця XVIІ – першої третини XVIІІ сторіччя Джонатана Свіфта. Його памфлети є гострою, дошкульною сатирою, спрямованою проти політичного пригнічення, релігійного мракобісся, тиранічної сваволі, злої злоби та лицемірства. Джонатан Свіфт увійшов в історію світової літератури та журналістики як видатний борець за основні права та свободи людини і громадянина.


Забуті турніри клубного футболу України (1920-ті – 2000-ні)

В6048 796.332(477)

Б23

Баняс В. В.Забуті турніри клубного футболу України (1920-ті – 2000-ні) : довідник / В. В. Баняс . – 3-тє вид., доп. – Київ : [б. в.], 2020. – 80 с.

У довіднику розміщені фотографії з періодичних видань і книг України й колишнього СРСР, а також світлини з архівів родин Бабешків, Балакіних, Сасів, Шегоцьких та національного Музею спортивної слави. Інформація в довіднику базується на даних періодичних видань, книг і архівів України та колишнього СРСР. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com